ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. SZERZŐDŐ FELEK

Trombitás Lajos egyéni vállalkozó

Székhelye: 6000 Kecskemét Ilona utca 3.
Telephelye, postacíme, ügyfélszolgálat címe: 6000 Kecskemét Ilona utca 3.
Cégjegyzékszám:
Adószáma:

Rendelésfelvétel, kapcsolat:

Telefon: 06-76-328-305

E-mail: hiroszaszlo@gmail.com

Honlap: www.hiroszaszlo.hu

Nyitva tartás: H-P: 08.00 – 17.00, SZ-V: ZÁRVA

Alaptevékenysége: a Szolgáltató a megrendelő által leadott megrendelés alapján, a Megrendelő utasításai szerint egyedileg elkészített vagy a Megrendelő által kiválasztott zászlók előre gyártott zászlókat és egyéb textil termékeket árul, illetve eltérő textil felületre megrendelés alapján mintákat nyomtat.

A szolgáltatások ellátásához a Szolgáltató közreműködőt is igénybe vehet.

A LÉNÁRD Zászlókészítő és Textilnyomó Kft, mint Szolgáltató a Megrendelő megrendelése alapján egyedi vagy előre gyártott zászlókat és egyéb textilipari termékeket ad el a Megrendelő részére, illetve különböző textil anyagokra tartós nyomatokat helyez a jelen ÁSZF-ben és a Szolgáltató tevékenységére irányadó mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelően a Megrendelő megrendelése alapján a vételár megfizetése ellenében.

Ügyfél az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) alapján az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:
Megrendelő: az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltatóval az ÁSZF szerinti vagy egyedileg megállapított és kölcsönösen elfogadott feltételekkel írásos (honlapon vagy e-mailben leadott) megrendelés útján – az ÁSZF feltételeinek kifejezett írásos, utólagosan is igazolható elfogadásával és ezen elfogadás előfeltételével – a Szolgáltató szolgáltatását igénybe veszi saját adatainak megadását követően.
Termék átvételére jogosult: azon magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely a Megrendelő által leadott megrendelésen a termék átvételére jogosultként került név szerint megjelölésre, vagy aki hitelt érdemlően igazolja, hogy a Megrendelő részére kézbesítendő terméket kiszállítás vagy személyes átvétel esetén jogosult átvenni.
Fogyasztó: az a Megrendelő magánszemély, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el.

3. SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE

A szolgáltatási szerződés akkor jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között, amikor a Megrendelő a Szolgáltató részére a www.hiroszaszlo.hu honlapján vagy e-mailben megküldi írásbeli megrendelését a Szolgáltató részére a mindenkori ÁSZF-ben foglalt feltételek elfogadásával és a megrendelés a Szolgáltató részére elérhető válik. Amennyiben a Megrendelő nem előre gyártott, illetve egyedi terméket kíván készíttetni, úgy a szerződés akkor jön létre a felek között, amikor egyedi megrendelése esetén a megvásárolni kívánt termék gyártási paramétereit (pl.: szín, méret, választott anyag, minta megjelölése, stb.) megküldi a Szolgáltatónak és azt a Szolgáltató kifejezetten, írásban elfogadja, vagy amennyiben több nyilatkozatot magában foglaló árajánlat és megrendelési, gyártási feltételek kerülnek kialakításra a felek által, úgy a végső és egyértelműen beazonosítható feltéteket tartalmazó ajánlat vagy megrendelés másik fél által történő kifejezett és írásos nyilatkozatának másik fél által elérhetővé válása napján jön létre.
A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megrendelés Szolgáltatóhoz való eljuttatásával kifejezetten kéri, hogy a 45/2014. (II.26.)Korm. Rendelet 19. §-a alapján a Szolgáltató az Megrendelő elállási/felmondási jogának gyakorlására nyitva álló határidő lejárta előtt kezdje meg a teljesítést.
A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés teljesítésének megkezdését a Szolgáltató megrendelésre válaszul megküldött – akár automatikus, akár egyéni – írásbeli visszaigazolása jelenti.
A szolgáltatási szerződés esetében jelen ÁSZF rendelkezéseitől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok az eltérést tiltják.
Ha az ÁSZF a szerződés alakiságára írásbeli formát ír elő, akkor a szolgáltatási szerződés az írásba foglalt szerződés – valamennyi szerződő fél által történő – aláírásával jön létre. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a jelen ÁSZF írásbeli megállapodásnak minősül, melyet a Szolgáltató saját nyilvántartásában egyedileg azonosíthatóan iktat, mely a teljesítést követően is hozzáférhető a Szolgáltató nyilvántartásában.
A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött szolgáltatási szerződés határozott időre, legkésőbb a Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás – esetleges később felmerülő behajtáshoz kapcsolódó vagy más járulékos költségeket is magába foglaló – ellenértékének hiánytalan megfizetéséig tart azzal, hogy amennyiben a termék átvétele vagy a szolgáltatás nyújtása későbbi, mint a díj fizetésének időpontja, úgy a szerződéses jogviszony a felek között a termék vagy szolgáltatás Megrendelő vagy helyette jelen ÁSZF szerint átvételre vagy visszavételre jogosult személy igazolt átvételéig tart.

a) A Szolgáltató vállalja, hogy egyedi és eseti árajánlat kérés esetén a szállítás feltételeire is kiterjedő árajánlatot küld az érdeklődők részére azzal, hogy amennyiben valaki telefonon jelzi az árajánlat kérését, úgy azt Szolgáltató csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha a másik fél az e-mailes elérhetőségét bediktálja. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal abból eredően, hogy ha a telefonáló olyan e-mail címet ad meg, amelyen nem várnak árajánlatot. Amennyiben az érdeklődő az árajánlatra vonatkozóan nem ad konkrét és kifejezett Megrendelést tartalmazó választ a Szolgáltató részére az árajánlat érvényességi idején belül, úgy az érdeklődő semmilyen nyilatkozata nem minősül megrendelésnek. Abban az esetben azonban, amikor az érdeklődő változásokkal kívánja elfogadni a Szolgáltató ajánlatát, illetve azt megrendelésként küldi meg, úgy az elküldött nyilatkozat, mint ellenajánlat kizárólag akkor minősül szerződést keletkeztető megrendelésnek, amennyiben azt a Szolgáltató az ellenajánlat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül kifejezett, írásos nyilatkozattal elfogadja és a teljesítést vállalja.
b) A Megrendelő által a szolgáltatás igénybevételére megküldött megrendelését írásban elektronikusan, e-mailben a megrendelés befogadását követő 2 munkanapon belül visszaigazolja a Szolgáltató a megrendelésben leadott adatok megerősítésével. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a visszaigazolás nem érkezik meg a Megrendelőhöz, úgy a Megrendelő jogosult megrendelésétől elállni, azonban amennyiben a visszaigazolás tényleges megküldését megelőzően a Megrendelő nem gyakorolja elállási jogát, úgy kell tekinteni, mint ha a visszaigazolás szabályszerű lett volna.
Abban az esetben, ha a megrendelt termék nem áll a Szolgáltató rendelkezésére vagy a jelen ÁSZF szerinti határidőben nem tudja teljesíteni, vagy más okból nem áll módjában teljesíteni a megrendelésben foglaltakat, úgy arról a visszaigazolásban köteles Szolgáltató tájékoztatni a Megrendelőt. A Szolgáltató ilyen tartalmú tájékoztatása alapján a felek között nem jön létre szerződés és a Megrendelő által esetlegesen addig teljesített kifizetéseket a Szolgáltató jelen ÁSZF rendelkezései szerint vállalja visszafizetni.
c) A Szolgáltató az elektronikusan érkezett megrendeléseket kezeli és rendszerezi.
d) A Szolgáltató a Megrendelő által megrendelt szolgáltatás teljesítéséhez, a küldemény Megrendelőhöz vagy az általa megjelölt személyhez való továbbításához szükséges további fuvarozási és egyéb szerződéseket beszerzi és megköti partnerével vagy más szolgáltatóval, illetve a küldemény továbbításával kapcsolatos egyéb feladatokat elvégzi. A Szolgáltató a fuvarozási és egyéb szerződéseket kívülálló harmadik személyekkel és partnereivel a saját nevében, de a Megrendelő javára, kockázatára és költségére köti meg.
e) A Szolgáltatónak a fuvarozó vagy más szállítmányozó megválasztásában, az útirány megállapításában és egyéb kötelezettségei teljesítésében a gazdaságosság és a küldemény biztonságának figyelembevételével kell eljárnia.
f) A Szolgáltató köteles a Megrendelő utasításait követni, illetve köteles tájékoztatást adni a Megrendelőnek a megrendelés teljesítésével kapcsolatban olyan formában, mely a Szolgáltató teljesítését nem akadályozza vagy korlátozza.
g) A Szolgáltató
h) A Szolgáltató az ügyfelekkel való kapcsolattartás hatékonysága érdekében Ügyfélszolgálatot működtet a telephelyén munkanapokon reggel 8:00 és délután 16.30 között. Az Ügyfélszolgálaton a Szolgáltató munkatársai a rendelési azonosító számok alapján tudnak tájékoztatást adni.
A Szolgáltató a telefonos beszélgetéseket nem rögzíti, így a telefonban adott tájékoztatás vagy más elhangzott nyilatkozat nem kereshető vissza, melyet a Szolgáltatóval kapcsolatban lévő ügyfelek tudomásul vesznek.
Az Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
– 06(20)592 5120, 06(20)20 592 5818, 06(20)399 4369, vagy 06(1)220 7435,
– iroda@zaszlo.hu
j) A Szolgáltató jogosult minden olyan esetleges előre nem számított költséget (pl.: bírság, többlet díj, egyéb költség, Szolgáltatóval szemben harmadik személy által érvényesített kártérítés) kiszámlázni és áthárítani a Megrendelő részére, mely a megrendelt szolgáltatás hatálya alatt az ügyfelek jogszabálysértő vagy jelen ÁSZF bármely rendelkezésébe ütköző magatartása miatt a Szolgáltatót terheli. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem jogosult annak jogszerűségét vizsgálni, hogy a Vele szemben az ügyfél magatartása vagy nyilatkozatai és egyéb jelen jogviszonnyal összefüggésben végrehajtott cselekményei okán érvényesített költségek, bírságok, kártérítések, stb. megalapozottak-e, illetve nem köteles semmilyen érdemi eljárást kezdeményezni és lefolytatni azok jogszerűségének vitatása vagy vizsgálata érdekében.

a) A Megrendelő a Szolgáltató által üzemeltetett webshopban feltüntetett árakon kívüli, egyedi árajánlat előzetes bekérése esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által adott árajánlat annak megküldésétől számított 60 napig érvényes, ezt követően – akár a korábbi árajánlat számára való hivatkozással – új árajánlatot kell kérnie a Megrendelés leadásához. Megrendelő a szolgáltatási szerződés létrejöttéhez szükséges megrendelést a Szolgáltató honlapján vagy e-mailben írásban köteles megküldeni a Szolgáltató részére a Szolgáltató által kért adatok megadásával, de legalább az alábbi adatok megjelölésével azzal, hogy a Megrendelőt terheli minden abból eredő felelősség, amennyiben az alábbi adatokat a valóságtól eltérően adja meg Szolgáltató részére:
– megrendelő adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím),
– kiszállítás esetén a szállítási cím adatai (név, cím, telefonszám, e-mail cím)
– számlázási adatok (név, cím, telefonszám, e-mail cím, cég esetén adószám),
– esetleges kapcsolattartó nevét és telefonszámát,
– megjegyzés,
– választott fizetés módját
– választott fuvarozás módját
– egyedi megrendelés esetén a gyártáshoz szükséges lényeges, beazonosítható feltételeket.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató rendelést szóban, személyesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, illetve telefonon nem fogad, a Szolgáltató által kért minden adatot elektronikusan kell megküldeni. A Megrendelő webshop-on keresztül történő rendelés esetén a kiválasztott termék „kosárba helyezése”, majd a „Rendelés” gomb megnyomása előtt összegezett és megjelenő adatokat, illetve akár webshop-on keresztüli vásárlás, akár egyedi megrendelés megküldését követően a Szolgáltató visszaigazolása esetén a Megrendelő köteles ellenőrizni, hogy a visszaigazolásban a megrendelésben leadott adatok hibátlanul szerepelnek-e azzal, hogy nem terheli a Szolgáltatót felelősség, amennyiben a visszaigazolásban a megrendelésben is már hibásban megjelölt adatok szerepelnek.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelő vagy ahhoz kapcsolódó esetleges további adatlap kitöltésével büntetőjogi felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy valós adatokat adott meg.
b) A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben saját vagy a Szolgáltató hibájából a megrendelés visszaigazolásán hibás adatot talál, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb a megrendelés visszaigazolásától számított 1 munkanapon belül (sürgősségi határidővel történő teljesítés esetén 3 órán belül, 16 óra után leadott rendelés esetén a következő munkanap 8 óráig) a Szolgáltatóhoz megérkezetten meg kell jelölnie írásban a hibás adatot a Szolgáltatónak a hibás adat helyett alkalmazandó pontosított adat egyidejű feltüntetésével, mely határidő leteltét követően a Megrendelő a hibás adatból eredően vagy azzal összefüggésben semmilyen kártérítési vagy egyéb követelést nem támaszthat a Szolgáltatóval szemben.
c) A termék átadása és a szolgáltatás ellenében a Megrendelő díj fizetésére köteles. A Megrendelő jogosult a megrendelésben a személyétől eltérő költségviselőt (illetve a Megrendelő személyétől eltérő számlázási címet) megjelölni annak adataival együtt (név, lakcím/székhely, adószám és cégjegyzékszám cég esetén, telefonszám, e-mail cím). Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a költségviselő személy 5 napot meghaladó késedelembe esik a díj megfizetésével, úgy Szolgáltató jogosult Megrendelőtől követelni a díj megfizetését a számla másolatának megküldésével. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a költségviselő személlyel együtt egyetemleges kötelezettség terheli a díj megfizetése tekintetében, így elfogadja, hogy a díj részleges vagy teljes megfizetésének hiányában a kiegyenlítetlen összeg teljes mértékben követelhető Megrendelőtől is.
A Megrendelő a megrendelésben köteles megjelölni a szolgáltatás díjának kiegyenlítési formáját a 6.2. pont figyelembe vételével (előzetes vagy utólagos fizetés, ezen belül fizetési mód megjelölése). A Szolgáltatás díjának kiegyenlítése – ha az ÁSZF vagy a felek eltérően nem rendelkeznek – a szolgáltatás és /vagy a termék ellenértékéről kiállított számla kézhezvételét követően a számlán feltüntetett időpontig esedékes.
d) Megrendelő elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató a még nem teljesített vagy hiánytalanul meg nem fizetett, Szolgáltató nyilvántartásában fellelhető, érvényesen leadott megrendelések összességét alapul véve számított bruttó 500.000,- Ft ellenszolgáltatási értéket meghaladó megrendelés maradéktalan teljesítéséig jogosult az újabb megrendelés visszaigazolását megtagadni, illetve a visszaigazolást és a teljesítést az ellenérték hiánytalan megfizetéséig elhalasztani. Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolásra szolgáló dokumentumban a visszaigazolás vagy teljesítés megtagadásáról, vagy elhalasztásáról nem tájékoztatja a Megrendelőt, úgy a Szolgáltató köteles a megrendelésben foglaltakat a jelen ÁSZF szerint teljesíteni.
e) A Megrendelő – amennyiben vezetékes telefon elérhetőségét adott meg kizárólag megrendelt termék kiszállítása esetére – köteles a termék Szolgáltató által megjelölt kiszállítási napján a vezetékes telefon helyszínén tartózkodni azzal, hogy amennyiben nem érhető el és a vezetékes telefon címén sem tartózkodik senki a Megrendelő megbízásából, úgy a Szolgáltató a megrendelt terméket a Szolgáltató telephelyére visszaszállítja, és azt a Megrendelő a ki- és visszaszállítás költségének megfizetése esetén a Szolgáltató telephelyén jogosult átvenni személyesen a visszaszállítástól számított 60 napon belül, melyről a Szolgáltató a visszaszállítást követő 2 munkanapon belül a visszaigazolási címen tájékoztatja Megrendelőt. Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a megjelölt határidőn belül a terméket nem veszi át, úgy azt a Szolgáltató jogosult a termék ellenértékének teljes összegének követelésével (előzetes fizetés esetén díjvisszafizetés vagy díj csökkentése nélkül) egyidejűleg harmadik személy részére értékesíteni.
f) A Megrendelő – amennyiben nem személyesen tartja a kapcsolatot a Szolgáltatóval – a jelen ÁSZF szerinti jogait, így különösen az utasításadási jogát a külön megnevezendő kapcsolattartón keresztül gyakorolhatja azzal, hogy a Megrendelő kockázata és teljes anyagi és jogi felelőssége, hogy a kapcsolattartó minden jognyilatkozatát és cselekményét a Szolgáltató a Megrendelő joggyakorlásának tudja be, és a Szolgáltató a jogviszony hatálya alatt semmilyen formában nem köteles vizsgálni vagy megkérdőjelezni a Megrendelő és a kapcsolattartó közötti jogviszony jellegét és a kapcsolattartó eljárási jogosultságát, valamint személyét.
g) Amennyiben a Fogyasztó a 4.2. pont szerinti elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán vagy elektronikus úton e-mailben az alábbi címre: 1106 Budapest, Fehér u. 10. 32. sz. épület, iroda@zaszlo.hu akár a 2. sz. mellékletben foglalt minta levél megküldésével, vagy a www.zaszlo.hu oldalon is kitöltheti elállási/felmondási nyilatkozatát. Ha a Fogyasztó nyilatkozatát e-mailben vagy a honlapon adja le, a Szolgáltató az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (pl.: e-mailben) haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztónak. A fenti nyilatkozatot érvényesen csak a Fogyasztónak minősülő Megrendelő teheti meg.
h) A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy mindaddig, amíg a megrendelt termék ellenértékét minden járulékos költségre is kiterjedően nem fizeti meg maradéktalanul a Szolgáltató részére, addig a megrendelt termék a Szolgáltató tulajdonát képezi.

A szerződés módosításához a Megrendelőnek kizárólag az alábbi esetekben van joga:
3.2.1. A megrendelés elküldése és a visszaigazolás megküldése közötti időtartamban
A Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásának megérkezéséig korlátlanul módosíthatja a megrendelését azzal, hogy a Megrendelő köteles a módosítással felmerülő esetleges többletköltségeket megfizetni, illetve amennyiben a módosítás miatt a Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy elfogadja, hogy a visszautalással kapcsolatos költséget jogosult a Szolgáltató levonni. A megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelést automata válasz útján igazolja vissza a Szolgáltató és az automata visszaigazolást a módosított megrendelés napján küldi meg a Szolgáltató a Megrendelőnek, hogy a módosításra a 3.2.2. pont rendelkezései alkalmazandóak.
A Megrendelő továbbá bármikor jogosult a szerződés teljes hatálya alatt módosítani megrendelését, amennyiben az olyan adatot tartalmaz, mely a megrendelés teljesítését nem akadályozza vagy késlelteti, és a Szolgáltató megkezdett teljesítési fázisát nem érinti a módosítás (pl.: a kiszállítást megelőzően a Megrendelő más címre kéri a termékek kiszállítását, mely többletköltséget nem eredményez).
3.2.2. A visszaigazolás megküldése, a teljesítés megkezdése után
A Megrendelő a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését és annak Megrendelő részére történő elérhető válását követően kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával és a szerződés módosításának minősülő egyedi írásos megállapodásban rögzített feltételekkel módosíthatja a megrendelését azzal, hogy a Megrendelő köteles a módosítással felmerülő esetleges többletköltségeket megfizetni, illetve amennyiben a módosítás miatt a Szolgáltatót visszafizetési kötelezettség terheli, úgy elfogadja, hogy a visszautalással kapcsolatos költséget jogosult a Szolgáltató levonni. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem köteles a módosításhoz hozzájárulni, illetve a módosítás megtagadása esetén a Megrendelő az eredeti megrendelésben foglaltak szerint tartozik teljesíteni a Szolgáltató részére.
3.2.3. A Szolgáltatónál felmerült technikai hiba miatt szükséges módosítás
Amennyiben a Szolgáltató a visszaigazolás során azt tapasztalja, hogy a díjkalkulátor, illetve a honlap egyéb felületén – főleg a termékek árát illetően – hibás adat szerepelt, úgy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a kijavított, tényleges díjazás ellenében nyújtsa a szolgáltatását. Ebben az esetben a Szolgáltató a tényleges adatokat és javított díjazásról szóló tájékoztatást megküldi a Megrendelőnek azzal, hogy a megrendelés szempontjából módosított, javított árakat a Megrendelőnek kifejezetten el kell fogadnia a Szolgáltató tájékoztatásától számított 10 munkanapon belül vagy nyilatkozhat, hogy el kíván állni a szerződéstől, egyebekben válasz hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató és a Megrendelő között nem jött létre szerződés. Ennek következtében a Szolgáltató nem kezdheti meg a teljesítést a Megrendelő írásos visszajelzése, hozzájárulása hiányában. Amennyiben a Szolgáltató a teljesítést a fenti tájékoztatás hiányában kezdi meg, úgy a Megrendelő a megrendelésben és visszaigazolásban megjelölt díjon felüli költséget nem köteles megfizetni.

4. SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁNAK MEGTAGADÁSA, MEGSZŰNÉSE ÉS ELLEHETETLENÜLÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötését, vagy megkötött szerződés esetén annak teljesítését jogosult megtagadni, amennyiben a Megrendelőnek vagy az általa megjelölt költségviselőnek (nem feltétlenül azonos megrendelésből eredő) lejárt, részben vagy egészben kiegyenlítetlen tartozása áll fenn a Szolgáltatóval szemben. A Szolgáltató a szerződés megkötését akkor is megtagadhatja, ha a fenti személyek a korábbi tartozásuk tőke összegét kiegyenlítették, azonban járulékos költségeket még nem rendezték a Szolgáltató felé.
Amennyiben a Szolgáltató a jelen pont szerint meg kívánja tagadni a szerződéskötést, és/vagy a teljesítést, a Szolgáltató az indok és a tartozás összegszerű megjelölésével köteles a Megrendelőt tájékoztatni ezen körülményről azzal, hogy amennyiben a Megrendelő rendezi tartozását és a folyamatban lévő, még nem teljesített rendelés ellenértékét előre megfizeti, úgy a szerződés megkötésének és a teljesítésnek nincs akadálya. A Szolgáltatót sem a meg nem kötött, sem a megkötött szerződés esetén nem terheli kártérítési felelősség, sem a késedelmes teljesítéshez fűződő jogkövetkezmény a Megrendelő jelen bekezdés szerinti – járulékos összegekre is kiterjedő – összeg megfizetéséig.

Kézbesíthetetlennek minősül az a termék, amelyet a Szolgáltatón kívül álló okból a Megrendelőnek vagy általa megjelölt címzettnek (vagy az egyéb jogosult átvevőnek) kézbesíteni nem lehet, úgy a 3.1.1. e) pontja alkalmazandó.

A szolgáltatási szerződés megszűnésének esetei:
– a Szolgáltató a szerződésben vállalt szolgáltatást teljesíti és a Megrendelő és/vagy költségviselő a szolgáltatás ellenértékét maradéktalanul megfizette;
– a termék nem kézbesíthető a megadott címen és értesítés ellenére a Megrendelő a 3.1.1. g) pont szerint elmulasztja átvenni a terméket és a megrendelés szerinti díjat megfizette a Szolgáltatónak;
– a felek közös megegyezésével;
– a Fogyasztó elállási/felmondási jogának gyakorlásával;
– a Szolgáltatót a cégnyilvántartásból törlik.
A Fogyasztó jogosult indokolás nélkül elállni a jelen ÁSZF hatály alá tartozó, Szolgáltatónak küldött megrendelés alapján létrejött szerződéstől annak megkötését követő 14 napon belül. Amennyiben viszont a szolgáltatás nyújtására irányuló Szolgáltató és Fogyasztó által kötött szerződés teljesítését a Szolgáltató már megkezdte a Megrendelő 3.1. pontban adott kifejezett hozzájárulása alapján, úgy a megrendelő 14 napon belül indokolás nélkül jogosult a Szolgáltatóval kötött szerződést felmondani. Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.
Fogyasztó tudomásul veszi és elfogadja, hogy mivel megrendelése elküldésével kifejezetten kérte a szolgáltatás teljesítésének elállási/felmondási jog határidejének lejárta előtti megkezdését, ezért a szolgáltatás egészének teljesítését követően a Fogyasztó felmondási jogát már nem gyakorolhatja függetlenül attól, hogy a teljesítés befejezéséről tudomása volt-e.
Fogyasztó tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben nem előre gyártott terméket, illetve a Megrendelő utasítása szerint egyedi megrendelés alapján készített terméket rendelt meg a Szolgáltatótól, úgy ezen termékek esetében a fenti elállási/felmondási jog nem illeti meg.

5. A SZOLGÁLTATÁSOK DÍJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS KIEGYENLÍTÉSE

Az ÁSZF-ben meghirdetett szolgáltatások, termékek (továbbiakban: termékek) igénybevételéért a Megrendelő díjat tartozik fizetni a Szolgáltató által kiállított számla ellenében. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelésen nem kerülnek kitöltésre a számlázási adatok, úgy a Szolgáltató automatikusan számlázási adatokként a Megrendelő adatait veszi figyelembe.
A termékek vagy szolgáltatások aktuális díját előre gyártott vagy a Szolgáltató aktuális termékkörébe tartozó termékek esetében a webshop tartalmazza egyértelműen a kiválasztott termékhez kapcsolódóan feltüntetett árként feltüntetve. Egyedi megrendelések esetén a termék árát a Szolgáltató az egyedileg kialakított árajánlatban jelöli meg a termék ellenértékeként a Megrendelő részére.
Szolgáltató tájékoztatja Ügyfeleket, hogy mind a Szolgáltató által adott egyedi árajánlatok, mind pedig a Szolgáltató honlapján a nettó árak ÁFA-val növelt bruttó összegei kerülnek feltüntetésre, melyek azonban nem tartalmazzák a termékek szállítási díját. Ebből adódik, hogy a Szolgáltató honlapján működő, megrendeléshez használható díjkalkulátor és a Szolgáltató számláján a mindenkori adózásra és ÁFA fizetésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően bruttó összegeket jelenít meg, illetve a szállítási díjat külön nevesítve jeleníti meg a díjkalkulátor attól függően, hogy a Megrendelő milyen átvételi vagy szállítási formát jelölt meg. Tekintettel arra, hogy az ÁFA %-os mértékű számítási metodikája miatt a megrendeléskor díjkalkulátor által megjelölt összeg és a számlázó program működéséből fakadóan – a megrendelés leadását követően megküldött – számlán szereplő összeg között esetleges eltérés lehet kerekítési okból, ezért Szolgáltató felhívja a Megrendelő és költségviselő figyelmét, hogy a kizárólag kerekítési különbségből eredő esetleges többletfizetést a Szolgáltató nem vállalja visszafizetni.
Tájékoztatja továbbá a Szolgáltató a Megrendelőt, hogy amennyiben a forintban kiállított számla ellenértékét az ügyfél más devizanemben fizeti meg a Szolgáltató részére, úgy Szolgáltató jogosult a díjat fizető részére az árfolyam különbözetből eredő díjkülönbségre számlát kiállítani, amennyiben az eredeti számla ellenértékének Szolgáltatónál történő jóváírás napján érvényes átváltási áron forintban számított összege alacsonyabb a szolgáltatás ellenértékénél. Ezzel egyidejűleg Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltatót nem terheli semmilyen visszafizetési vagy megtérítési kötelezettség, amennyiben a szolgáltatás díjának más devizanemben történő megfizetése az árfolyamkülönbségből eredően átszámítva a szolgáltatás forintban megjelölt díját meghaladja.
A Fogyasztók tudomásul veszik és elfogadják, hogy mivel a megrendelés megküldésével a Fogyasztó kifejezetten kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése a 3.1. pont alapján, ezért felmondás esetén köteles megtéríteni a Szolgáltató részére a költségviselő és/vagy Megrendelő a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen a Szolgáltató vállalja, hogy előzetes fizetés esetén visszatéríti az elállásról vagy a felmondásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fizetést teljesítő félnek az ellenérték megfizetésével azonos módon az ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás ellenértékét, illetve elállás esetén az ellenszolgáltatás teljes összegét. Amennyiben a Fogyasztó a teljesítés megkezdését követően gyakorolja felmondási jogát, a Fogyasztó, mint Megrendelő által fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell számítani.
A Megrendelő vállalja, hogy a 3.2. pont szerinti Megrendelő által kezdeményezett szerződésmódosításból eredő többletköltséget köteles megfizetni a Szolgáltató részére azzal, hogy amennyiben a termék díját a Megrendelő a teljesítés előtt fizette meg, úgy a különbözetről a Szolgáltató jogosult számlát kiállítani.
A szolgáltatások, illetve a termékek díját a Szolgáltató határozza meg, melyet a szerződő felek értékarányosnak fogadnak el. A szabad árformába tartozó árak esetében a Szolgáltató a díjváltozás bevezetését megelőző 15 nappal az ügyfeleket az új díjakról internetes honlapján tájékoztatja.
A díjváltozás hatálybalépésének napjától a Megrendelőnek az új díjakat kell megfizetnie.
A Szolgáltató a szolgáltatások és termékek díját és az ahhoz kapcsolódó esetleges további költségeket a Ptk. szabályai szerint az ott megjelölt határidőben követelheti.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Megrendelő és/vagy a személyétől elváló tényleges költségviselő késedelembe esnek a Szolgáltatót megillető díj megfizetésével a Szolgáltató által kiállított számlán megjelölt határidő elmulasztásával, úgy a Szolgáltatót a követelt díjon felül minden késedelmes nap után a mindenkori jegybanki alapkamat 10 százalékponttal növelt mértékével számított, de legfeljebb 20 százalékpontos késedelmi kamat illeti meg.
Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy amennyiben a Szolgáltató a lejárt tartozások és egyéb kintlévőségek behajtása iránt bármilyen eljárást indít a díjfizetésre kötelezettel szemben, úgy a (amennyiben van, úgy a tényleges költségviselővel is) Megrendelővel, mint kötelezettel szemben a Szolgáltató az eljárás megindításával és a tartozás behajtásával kapcsolatban felmerült minden költségét is jogosult követelni azzal, hogy a Ptk. 6:155. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a Megrendelő vagy a tényleges költségviselő a Ptk. rendelkezési szerint vállalkozásnak minősül, 40 eurónak megfelelő összegű költségátalányra is jogosult.

A szolgáltatások díjának megfizetés az alábbi módokon lehetséges:
Készpénzes fizetés: a Megrendelő személyesen a Szolgáltató telephelyén, készpénzben is kifizetheti a megrendelt terméket.
Az ÁFA-s számlát a Szolgáltató elektronikus úton vagy postai úton juttatja el a Megrendelőnek – a megrendelésben előzetesen megjelöltek szerint.
Utánvét/készpénzes fizetés: esetén a Megrendelőnek jeleznie kell a honlapon, hogy a Szolgáltatónak fizetendő díjat a terméket kiszállító részére személyesen kívánja megfizetni.
Banki átutalás: fizetés esetében a Megrendelő a megrendelés leadása után a Szolgáltató által küldött visszaigazolásban megjelölt azonosító szám feltüntetésével a Szolgáltató visszaigazoláson megadott számlaszámára átutalással is teljesítheti.

6. A KÜLDEMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE, ÁTADÁSA/TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

Általános határidő: A Szolgáltató a megrendelt termékeket eltérő határidő vállalása hiányában a megrendelés leadásától számított legfeljebb 3 héten belül gyártja le, illetve adja át személyes vagy futárszolgálati kézbesítés útján a Megrendelőnek. Ebben az esetben a Szolgáltató a 3 hetes határidőn belül tájékoztatja a Megrendelőt a termékek elkészültéről, valamint egyeztet Megrendelővel az átadás pontos napjáról.
Egyedi határidő: A Szolgáltató akár webshop-on keresztül rendelt lista termékek, akár egyedi megrendelés alapján megrendelt termékek elkészítését és átadását vállalja, a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában, vagy a visszaigazolást követően küldött tájékoztató levélben az általános határidőtől eltérő, konkrét határidőt is megjelölhet teljesítése határidejeként. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltató konkrét határidőt nem jelöl meg teljesítésére, úgy az általános határidő alatt jogosult teljesíteni. Az egyedi határidő megállapítását a Megrendelő is kezdeményezheti azzal, hogy amennyiben a Szolgáltató nem tud egyedi határidőt vállalni az általános határidőn belül, az a Fogyasztókat megillető elállási/felmondási jogon túl elállási jogot nem biztosít a Megrendelő számára.
Sürgősségi határidő: A Szolgáltató a díjkalkulátorban feltüntetett sürgősségi felár ellenében vállalja, hogy a megrendelt terméket a látványterv megrendelő által történő írásos – és Szolgáltatóhoz visszajuttatott – elfogadásától számított 1 munkanapon belül elkészíti, és személyes átadásra biztosítja, vagy kézbesíti a terméket a Megrendelő részére.
A Szolgáltató a megrendelt termékeket az alábbi módon kézbesíti:
– személyes átvétel a Szolgáltató telephelyén – ingyenes,
– kézbesítés útján, melyet jelenleg a 24H futárszolgálat, mint a Szolgáltató szerződött partere lát el:
– Belföldön, előre utalás esetén: 1.500,- Ft díj ellenében
– Belföldön, utánvéttel: 1.800,- Ft díj ellenében
– Külföldi szállítás esetén egyedi díjszabás érvényes.
A Szolgáltató partnere a termékeket a Megrendelő által megjelölt címhelyen kézbesíti, kivéve, ha a felek megállapodása, illetve a Megrendelő ettől eltérően rendelkezik.
Amennyiben a termék kézbesítése akadályba ütközik, a Szolgáltató partnere vagy tájékoztatása alapján a Szolgáltató a Megrendelőt lehetőség szerint telefonon értesíti.
Megrendelő elfogadja, hogy amennyiben a Szolgáltató biztosítja a vállalt határidőben a termékek átvételét, vagy Megrendelő megrendelése alapján megkísérli a termékek kézbesítését, azonban az sikertelen, vagy Megrendelő érdekkörében felmerülő okból a vállalt határidőt követően tudja csak átadni a Szolgáltató a terméket a Megrendelőnek vagy meghatalmazottjának, úgy azért Szolgáltató semmilyen – különösen anyagi – felelősséggel nem tartozik.

Jogosult átvevőnek a Megrendelő, a meghatalmazott, a helyettes átvevő és a közvetett kézbesítő minősül.
A Szolgáltató partnere minden küldeményt a jogosult átvevő részére kézbesít. A jogosult átvevő részére történt átadással a Szolgáltató a szolgáltatási szerződést teljesíti.
Jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéb szervezet (a továbbiakban együttesen: szervezet) részére kézbesítendő termék átvételére a szervezet vezető tisztségviselője jogosult.
A Megrendelőn kívüli jogosult átvevő a polgári jog általános szabályai szerint felel a küldemény Megrendelő részére történő átadásáért, melyet Szolgáltató és partnere nem köteles vizsgálni, annak tényleges megtörténtéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Meghatalmazottnak, helyettes átvevőnek, vagy közvetett módon kézbesített ép és sértetlen termékeket a Szolgáltató partnere révén a kézbesíthetetlenségi ok feltüntetésével és az átvevő (közvetítő) aláírásával átveszi és azokat visszaszállítja a Szolgáltatónak.
Ha a kézbesítés során a Megrendelő vagy meghatalmazottja írásban úgy nyilatkozik, hogy a terméket nem fogadja el, úgy azt a Szolgáltató partnere a Szolgáltató részére visszaszállítja. A Megrendelőnek vagy helyette a kézbesítéskor jelen lévő átvevőnek az átvétel megtagadásának indokát írásban rögzítenie kell. Az indok megjelölése hiányában úgy kell tekinteni, hogy a Megrendelő a szolgáltatást elfogadta és maradéktalanul köteles megfizetni a termék teljes megfizetni vállalt ellenértékét a szállítási és egyéb járulékos költségekre is tekintettel. Amennyiben e személyek az írásbeli nyilatkozatot megtagadják, a Szolgáltató partnere e tényt a kézbesítési okiratra feljegyzi.
Ha a termék a Szolgáltatón vagy partnerén kívüli okból nem kézbesíthető, a Szolgáltatónak a partnere a terméket – az ok megjelölésével – visszaszállítja.
Fogyasztó elfogadja és vállalja, hogy amennyiben a 4.2. pont szerint elállási/felmondási jogát gyakorolja, úgy az erre vonatkozó nyilatkozat közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni, illetve a Szolgáltató képviselőjének visszaadni a korábban átvett terméket, melynek késedelmes teljesítéséért a Fogyasztó kártérítési felelősséggel tartozik. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a visszaszállítás költségét a Szolgáltató nem vállalja. Fogyasztó elfogadja továbbá, hogy a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte.

6.2.1. Házhoz kézbesítés
A Szolgáltató partnere belföldön minden küldeményt házhoz kézbesít erre irányuló megrendelés esetén.
6.2.2. Közvetett kézbesítés
A szolgáltató partnere a terméket a Megrendelő magánszemély helyett jogszabályban meghatározott esetekben az adott címen működő szervezet vezetője, vagy az általa a küldemények átvételére meghatalmazott személy részére – a közvetett kézbesítő által biztosított helyen – kézbesíti.

A termék átvételét az átvevő a kézbesítő okiraton a kézbesítés időpontjának feljegyzése után teljes nevének aláírásával köteles elismerni.
Ha magánszemélynek kézbesítendő termék átvételét nem a Megrendelő ismeri el, az átvevő köteles a Megrendelő és a közötte lévő kapcsolatot is jelezni (pl.: meghatalmazott, közeli hozzátartozó).
Az aláírás megtagadása esetén a Szolgáltató partnere révén a termék kézbesítését – az ok feltüntetésével – visszaszállítja a Szolgáltató telephelyére, mint kézbesíthetetlen terméket, és a továbbiakban annak átvételére a Megrendelő vagy igazolt meghatalmazottja csak személyesen jogosult.
Az írni nem tudó, a latin betűket nem ismerő, a vak, vagy egyéb, a fizikai állapotában beállott változás következtében írásában gátolt Megrendelőnek kézbesítendő terméket írni tudó nagykorú tanú jelenlétében kell kézbesíteni. A tanú – e minőségének feltüntetésével – a termék átadásakor a kézbesítő okiraton saját nevét írja alá. A tanú és a Megrendelő személyazonosságát a kézbesítő előtt igazolni köteles.

7. TÁJÉKOZTATÁS, PANASZ

A Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási feltételekben bekövetkezett valamennyi lényeges változásról tájékoztatja ügyfeleit.
E-mail-ben, internetes honlapon az igénybe vevők részére közzé teszi:
– Általános Szerződési Feltételeket;
– az alkalmazott díjakat és szállítási költségeket;
– az állandó elérhetőségének telefonszámát, egyéb elérhetőségét;
– minden egyéb közérdekű információt.

A Szolgáltató biztosítja, hogy a Megrendelő a szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos bejelentéseiket, (továbbiakban: panasz) díjmentesen megtehetik.
A Megrendelő panaszát írásban teheti meg a Szolgáltató e-mail címére vagy postai címére a Ptk. szabályai szerint a panasz indokának megjelölésével.

8. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK, ADAT- ÉS TITOKVÉDELEM

A Szolgáltatóra vonatkozó olyan adatokat, amely a szolgáltatások igénybevételéhez, a hozzáférés megvalósításához, illetve a Hatóság feladatainak a végzéséhez szükségesek, a Szolgáltató köteles a Hatóság részére szolgáltatni, akkor is, ha azok üzleti titoknak minősülnek.
A Szolgáltató vállalja, hogy az ÁSZF-ben meghatározott adatokat nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.
A fentiek szerinti adatszolgáltatás során az adatszolgáltató felelős az adat tartalmának időszerűségéért, hitelességéért, pontosságáért és ellenőrizhetőségéért.
A Szolgáltató fokozottan együttműködik a hatósági – és azon belül is kiemelten a büntető – eljárásokban az érintett hatóságokkal az adatszolgáltatás útján jogellenes magatartások felderítése és/vagy megelőzése végett.

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja a Szolgáltató a jelen fejezet szerinti Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

Az adatgyűjtés célja
A Szolgáltató honlapján rendelni/vásárolni szándékozó látogatók személyes adatainak begyűjtése a megrendelt/megvásárolt termék, illetve igénybe vett szolgáltatás teljesítéséhez szükséges. A honlapot működtető Szolgáltató a regisztrált látogatók személyes adatai nélkül nem tudja az általános szerződési feltételben vállaltaknak megfelelően teljesíteni kötelezettségeit (pl.: a megvásárolt terméket a megfelelő címre kiszállítani, szavatossági igényeket a vásárló beazonosítható rendelési adatok nélkül nem tud érvényesíteni, stb.). Az adatokat az ÁSZF-ben megjelölt honlapok működtetője, az az a Szolgáltató, mint adatkezelő több forrásból gyűjt be adatokat:
– Személyesen megadás: A honlapon nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez minden vásárlónak regisztrálnia kell magát az első vásárlást megelőzően, így a regisztráció során a látogató személyesen adja meg a kért személyes adatokat (pl.: név, lakcím, e-mail cím, stb).
– Egyéb megszerzett adatok: Azonosításra alkalmatlan módon a honlap megfelelő működtetésének fenntartása, valamint a szolgáltatás és a honlap folyamatos javítása érdekében az adatkezelő jogosult gyűjteni a honlap alkalmazásával kapcsolatos adatokat (pl.: keresési módszerek, adatok, honlap alrészeinek látogatottsága, funkciók használatának gyakorisága, IP cím, cookie-k, stb.).
Adatok felhasználása
A fenti összegyűjtött adatokat a Szolgáltató a szolgáltatásainak nyújtására, az annak hátteréül szolgáló honlap fenntartására, védelmére és továbbfejlesztésére, új szolgáltatások fejlesztésére használja fel.
A honlapon történő regisztráció során, illetve a későbbiekben adatmódosításkor adatának megadásával önként hozzájárulását adja a Megrendelő adatainak megőrzésére és kezelésére. Amennyiben a honlapon keresztül e-mailen veszi fel a kapcsolatot a honlapot működtető Szolgáltatóval, úgy a társaság jogosult a kommunikáció teljes terjedelmét megőrizni, melyet a honlapra beregisztrált látogató adatainak törlésére irányuló kérelmének eljuttatását követően is jogosult megőrizni többek között szavatossági és vitás kérdések, valamint panaszok utólagos rendezése érdekében.
Az adatoknak a jelen nyilatkozatban meghatározottaktól eltérő célokra – figyelemmel a mindenkor hatályos személyes adatok kezelésére irányadó jogszabály rendelkezéseire is – történő felhasználása előtt a személyes adat jogosultjának a hozzájárulását kérjük.
A Szolgáltató a megadott adatokat Magyarország területén dolgozza fel, illetve garantálja, hogy amennyiben a feldolgozás bármilyen okból a későbbiekben Magyarország határán kívül kerülne feldolgozásra, és kezelésre, úgy azt a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan betartásával teszi.
Az adatok kiadása az ügyfél által
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget arra vonatkozóan, amennyiben a személyes adatot megadó személy harmadik személy részére kiadja saját személyes adatait és ebből eredően a személyes adat jogosultját kér éri. Erre tekintettel felhívjuk a regisztráló látogatók figyelmét arra, hogy fokozott gondossággal járjanak el adataik, különösen a Szolgáltató honlapjain generált felhasználónév és jelszó adatainak kiadása tekintetében, mivel annak illetéktelen felhasználásáért a Szolgáltató semmilyen anyagi vagy jogi felelősséget nem vállal.
A személyes adataihoz való hozzáférés, a személyes adatai módosítása
A honlapra regisztráltak bármikor jogosultak ingyenesen a honlapon belül megtekinteni, hogy korábban milyen személyes adatokat adott meg, azaz a Szolgáltató, mint adatkezelő és az esetleges adatfeldolgozók milyen adatokat tárolnak a regisztrált látogató vonatkozásában. Amennyiben az ilyen személyes adatai tévesen szerepelnek rendszerünkben, lehetőséget biztosítunk arra, hogy az adatokat a regisztrált látogató saját maga vonatkozásában kijavítsa vagy kijavíttassa. Ezen túlmenően bármely korábban regisztrált látogató bármikor jogosult adatai törlését kérni a honlap működtetőjétől, melyet elsődlegesen a honlapon biztosított és jól láthatóan megjelenített elektronikus felületen keresztül ingyen kérhet. Ezzel kapcsolatban a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a látogató adatainak törlésére irányuló kérelem esetén – az adatok inaktívvá tétele, azaz a honlap látogatói számára láthatatlanná tételét meghaladóan – is megőrizzen személyes adatokat korábbi szolgáltatások teljesítése alátámasztására, a szerződésszerű teljesítés igazolására, vagy szavatosság, panasz korábbi vagy jövőbeli kivizsgálása érdekében.
A Szolgáltató által megosztott adatok
A Szolgáltató más vállalattal, szervezettel vagy személlyel – így többek között alvállalkozókkal – kizárólag szolgáltatásai teljesítéséhez szükséges mértékben osztja meg a személyes adatokat. Ennek keretében jogosult kiadni a személyes adatokat
– a honlap működtetésével kapcsolatban a domain rendszergazdának,
– amennyiben a Szolgáltató más külső vállalkozást bíz meg a titoktartási és biztonsági intézkedések betartása végett az adatok feldolgozásával, úgy a mindenkori adatvédelmi jogszabályok figyelembe vételével kiadhatja szerződött partnerének, mint adatfeldolgozónak,
– hatóságnak, bíróságnak vagy más hatósági szervnek jogszabályi kötelezettség alapján,
– megoszthatjuk az összesített, személyazonosításra nem alkalmas adatokat a nyilvánossággal és partnereinkkel – például hirdetőkkel vagy a kapcsolódó weboldalakkal. Így például megoszthatjuk az adatokat a nyilvánossággal annak érdekében, hogy a szolgáltatásaink általános használatában jelentkező tendenciákat bemutathassuk.
Hatály
Jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya kiterjed a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó honlapokon nyújtott minden szolgáltatásra azzal, hogy a Szolgáltató honlapjain és szolgáltatásainkat reklámozó egyéb társaságok honlapjainak megjelenítési formáiért a Szolgáltatónem vállal felelősséget. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatálya nem terjed ki továbbá a Szolgáltató honlapjain megjelenített kapcsolódó hirdetésekre, valamint az ennek során alkalmazott cookie-kra, pixel-tagekre és más technológiai megoldásokra
Módosítások

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat módosítására a Szolgáltató időbeli korlát nélkül jogosult. Tájékoztatjuk a Tisztelt Látogatókat, hogy a jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban biztosított jogokat a látogatók kifejezett hozzájárulása nélkül nem csökkentjük vagy korlátozzuk. Az Adatvédelmi Nyilatkozat esetleges jövőbeli módosításait közzétesszük ezen az oldalon, illetve amennyiben a változások jelentősek, akkor bővebb tájékoztatást is adunk többek között e-mailen keresztül történő értesítéssel.

A Szolgáltató a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos, illetve a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságáról szóló törvényben foglaltak figyelembevételével kezelheti, dolgozhatja fel és továbbíthatja a Szolgáltató a jelen fejezet szerinti Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint.

Az adat- és titokvédelmi kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját és közreműködőjét – a munkaviszony, a tagsági viszony, a megbízási jogviszony, a közreműködői jogviszony megszűnése után is – a Szolgáltatóval azonos módon terheli, azok megszegéséért felelősséggel tartozik.

9. FELELŐSSÉG A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSÉÉRT

A Szolgáltató a szolgáltatások nem szerződésszerű teljesítése esetén a Ptk., valamint jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően tartozik felelősséggel.
A Szolgáltató nem felel a szolgáltatások, termékek körében keletkezett kárért, ha az a Szolgáltató működési körén kívül álló elháríthatatlan okból keletkezett:
– vis maior: háborús cselekmények, szabotázs, lázadás, robbantásos merénylet vagy más szükséghelyzet, elemi csapás, tűzvész, munkabeszüntetés, robbantásos fenyegetés, valamint a honvédelmi törvény alapján feljogosított szervek rendelkezésére tett intézkedés esetében;
– a termék kézbesítése bármely magyar vagy külföldi hatóság általi lefoglalásából vagy bármely magyar vagy külföldi hatósági eljárás miatti kézbesítésének meghiúsulása okán keletkezett;
– a Szolgáltatón kívüli harmadik személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével okozott kártért;
– a Megrendelő, meghatalmazottja vagy érdekkörében eljáró személy szabálysértési magatartása vagy bűncselekmény elkövetésével idézte elő a kárt;
– a közvetett kárért, elmaradt haszonért.
A fenti károkkal kapcsolatos bizonyítás a következő személyeket terheli:
– a Szolgáltatót: a termék a kézbesítéskor hibátlan és hiánytalan volt, és a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan külső ok, vagy szerződésszerű teljesítése mellett a Szolgáltatón kívüli más személy okozta;
– a Megrendelőt: abban a tekintetben, hogy a termék vagy szolgáltatás már a kézbesítéskor hibás és hiányos volt.
A termék Megrendelő helyett átvételre jogosult személynek történő átadásával az átvevőre száll át a Szolgáltató felelőssége, az átvevő a címzettel szemben a polgári jog általános szabályai szerint felel.
A fentieken túlmenően a Szolgáltatóval szemben a Ptk. szabályai szerint hibás teljesítés esetén a Megrendelő kellékszavatossági, termékszavatossági vagy jótállási igényt érvényesíthet, azonban a Megrendelő ugyanazon hiba miatt egymással párhuzamosan, egyszerre nem érvényesíthető.
Kellékszavatossági igény esetén kijavítást vagy kicserélést kérhet, kivéve ha ezek közül a választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja az ügyfél, vagy mással kijavíttathatja – vagy végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő másikra áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt.
Termékszavatossági igény a termék hibája esetén érvényesíthető, amennyiben kellékszavatossági igénnyel nem kíván élni. Termékszavatosság igény keretében a Megrendelő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelmények vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.1.1. A kártérítés általános szabályai
A Megrendelő kellékszavatossági igény érvényesítéséhez a teljesítéstől számított 6 hónapon belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, mint hogy igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
A Megrendelő termékszavatossági igény érvényesítésekor a termék hibáját az igény érvényesítési idejétől függetlenül a Megrendelőnek kell bizonyítani. A Szolgáltató akkor mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a) terméket nem üzleti tevékenység körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A Szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
9.1.2. A kárigény bejelentésének módja
A Megrendelő a termék sérüléséről, teljes vagy részleges hiányáról írásban tehet kárigényre vonatkozó bejelentést.
A Megrendelő köteles a termék hibáját kellékszavatossági igény esetén haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül a Szolgáltatóval közölni, ugyanakkor Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A kellékszavatossági igény a Szolgáltatóval szemben érvényesíthető.
A termékszavatossági igény esetén a Megrendelő a termék Szolgáltató általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, mely határidő eltelte esetén a Megrendelő e jogosultságát elveszíti. A termékszavatossági igény a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben érvényesíthető.
9.1.3. A kártérítési igény elbírálása, kifizetése
A bejelentéseit és panaszait a Szolgáltató elbírálja, és annak eredményéről a Megrendelőt írásban tájékoztatja.
A Szolgáltató az igény jogosságának teljes vagy részleges elutasítása esetén az elutasítás indokait írásban közli az ügyféllel.
9.1.4. A kártérítés mértéke
A Szolgáltató a termékek hibája vagy szerződésszegés esetén a Ptk. szerinti mértékű kártérítést fizet a károkozás tényének megállapítása esetén.
9.2. A SZOLGÁLTATÓ DÍJ-VISSZAFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGE
A Szolgáltató a termék ellenértékeként megállapított magasabb díjból adódó díjkülönbözetet és a nem teljesített szolgáltatás díját – ezen tény megállapítását követően – a Megrendelőnek vagy amennyiben a személye eltér a Megrendelőtől, a megrendelésben tényleges költségviselőként feltüntetett személy részére visszafizeti. Amennyiben a túlfizetés a Megrendelő téves fizetéséből ered (és a túlfizetés a kezelési iratokból megállapítható), úgy a többletdíjat a Szolgáltató a visszautalással kapcsolatban felmerülő indokolt költségei levonásával fizeti vissza a megfizetéssel azonos módon.
A Szolgáltató a Fogyasztó elállása vagy felmondása miatt köteles az addig megfizetett ellenérték visszafizetésére, úgy azt az 5.1. pont szerint teljesíti.
Amennyiben a Megrendelő által megfizetett összeg a Megrendelő – Szolgáltató által elfogadott – megrendelés módosítása miatt a szolgáltatás díjához képest többletdíjat tartalmaz, úgy a Szolgáltató a különbözetet indokolt költségei levonását követően a megfizetéssel azonos módon fizeti vissza.

10. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE

A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyetemleges felelősség terheli minden olyan kötelezettség tekintetében, amely a megrendelésben megjelölt adatok vagy a jelen ÁSZF szerint más ügyfelet terhelnek (pl. a tényleges költségviselő személy nem fizetésért való felelősség tekintetében).
Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltatással kapcsolatban kizárólag a Szolgáltató felé tehet meg minden nyilatkozatot és csak a Szolgáltatótól kérhet tájékoztatást és nyilatkozattételt.
A Megrendelő teljes jogi és anyagi felelősséget vállal a Szolgáltatónak okozott minden kárért, mely a mindenkori jogszabályok és a jelen ÁSZF bármely rendelkezésének megsértéséből ered. Ennek keretében Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató minden felmerült kárát mely különösen, de nem kizárólagosan abból ered, hogy:
– valótlan személyes adatokat, illetve valós adatokat más adatának feltüntetve adott meg,
– a megrendelés egyéb adatai ellentmondásosak, tévesek, valótlanok vagy megtévesztőek,
– a megrendelést tévesen, ellentmondásosan, megtévesztően, vagy úgy töltik ki, amely a jelen szerződés vagy bármely jogszabály Szolgáltató által történő megtartását lehetetlenné teszi,
A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel az elállás/felmondási jog gyakorlása esetén is. A Fogyasztókat megillető elállás esetén Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató kizárólag hibátlan és hiánytalan terméket vesz vissza eredeti állapotában, hiánytalan és sértetlen csomagolásban.
A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az érdemi munkát és a termék kivitelezését, elkészítését kizárólag a látványterv Szolgáltatóhoz eljuttatott írásos visszaigazolását követően kezdi meg.
12. EGYÜTTMŰKÖDÉS TITKOS INFORMÁCIÓGYŰJTÉS ÉRDEKÉBEN
A Szolgáltató együttműködik a titkos információgyűjtésre külön törvényben felhatalmazott szervezetekkel. Szolgáltató a szolgáltatás megkezdésével egyidejűleg saját berendezései, helyiségei tekintetében biztosítja a titkos információgyűjtés eszközeinek és módszereinek alkalmazási feltételeit. A titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervezetek részére történő adatszolgáltatás térítésmentes.
13. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A jelen ÁSZF-ben nem rendezett kérdésekben a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A Szolgáltató magatartási kódexnek nem aláírója, így ilyen dokumentum nem áll a Fogyasztók rendelkezésére.
A jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik annak mellékletei.
A szerződő felek közötti szolgáltatási jogviszonyra a felek a magyar jog alkalmazását és a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Szerződő felek elfogadják, hogy amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése jogszabályba ütközne és ennél fogva a jogellenes rendelkezés érvénytelennek minősül, úgy az nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek érvényességét és hatályát. Az érvénytelen rendelkezés helyett a felek az eredeti, érvénytelen rendelkezéssel érintett kérdést rendező jogszabályi előírást rendelik alkalmazni.
Jelen ÁSZF kizárólag írásban módosítható.
Budapest, 2014. szeptember 25.

Start typing and press Enter to search

Kosár